سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم 
معاونت پژوهش  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز پاسخ گویی کتبی و اینترنتی دفتر تبلیغات 
کارشناس  
 
 
کارشناس فقه  
همکاری 
مرکز تحقیقات قوه قضائیه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
شبکه سراسری معارف 
کارشناس  
 
ادامه دارد 
کارشناسی برنامه های قرآن و حدیث 
همکاری 
حوزه علمیه کوتاه مدت 
مدیرگروه علمی ادبیات 
 
ادامه دارد 
مدیریت  
همکاری 
گروه فرهنگی تبلیغی آل طه(ع) 
مدیرگروه 
1379/01/01 
1385/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکزپاسخ گویی تلفنی 
کارشناس 
1385/01/01 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
پژوهشگر 
 
 
نیاز سنجی فقه  
همکاری 
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم 
کارشناس  
 
 
کارشناس اخلاق و مشاوره  
تدریس 
سایت تبیان 
مدرس 
 
 
الفیه ابن مالک 
تدریس 
حوزه علمیه کوتاه مدت 
مدرس 
1381/07/01 
ادامه دارد 
ادبیات عربی فقه اصول 
تدریس 
حوزه علمیه الهادی 
مدرس 
 
 
ادبیات 
تدریس 
حوزه علمیه معصومیه 
مدرس 
1386/07/01 
 
مغنی الادیب 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب